18. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Šambrány: ozdobná dekorace oken a dveří na fasádě

9 min čtení

Fasádní ozdobné prvky se používají pro dekorační účely zkrášlování fasád budov. Prvky na fasádě, které ji činí plastickou a ozdobnou, jsou například různé římsy, lišty, odsazení podlaží a pod. Zde nám půjde spíše o typy profilovaných, hladkých nebo jinak tvarovaných prvků ohraničení fasádních otvorů, tedy oken a dveří. Zkusíme se podívat, co dokáže udělat s fasádou takový výrazný prvek kolem oken, jako jsou šambrány. Se šambránami jsme se setkávali v minulosti hlavně při rekonstrukcích starých objektů. Šambrány si však našla své místo i při soudobém vzhledu fasády, je výrazným, reálné nebo jen dojmově vystupujícím prvkem kolem okenních a dveřních otvorů.

Co jsou šambrány?

Výraz šambrány pochází z francouzštiny a představuje architektonický dekorační fasádní prvek. Šambrány nazýváme ozdobné orámování okenních a dveřních otvorů různě širokými pásy, zpravidla mírně vystupujícími z plochy obvodové stěny. Obvykle jde o profilované (ale může jít i o pouze imitované malbou v ploše stěny) rámování oken a dveří, které může být případně zdobené, v historii zpravidla štukové nebo dřevěné.

Historie užívání šambrán

Šambrány jako dekorační fasádní prvek se objevovaly v mnoha obdobích v historii architektury. Nejde o nic nového. Šambrány, které lemují okna, vždy přispívaly dojmově a opticky ke zvětšení a zvýraznění hlavně menších oken na fasádě. V našich podmínkách bylo orámování oken takovými lemy typické pro venkovské domy, měšťácké domy, zámečky apod. V románské a gotické architektuře se plasticky či barevně zdůrazněno členění oblouku, které se nachází v horní části otvoru, nazývá archivolta a je podobným prvkem jako šambrány. Klasické šambrány se v gotické architektuře objevují i pod názvem pasparta, což v současné terminologii znamená spíše lem kolem obrazu – výtvarného díla.

Rozkvět v používání šambrán nastal v období renesance, kdy se na oknech šambrány objevovaly nejen kvůli dekorativnosti, ale měli i pragmatickou funkci. V té době okenní křídla lícovaly s úrovní fasády, takže okna byla tímto způsobem – vystupující hmotou šambrán – i chráněné. Okna v pozdějších obdobích byly již ustoupené vůči fasádě a zapuštěné do ostění. V období baroka měli šambrány i složitější tvar, nešlo už jen o jednoduché běžné okraje okna či dveří. Šambrány v barokní architektuře byly protažené v rozích s typickým tvarem a nazývají se šambrány s kapkami nebo ušima, tzv. ušaté šambrány. V baroku byly šambrány v nadokenním prostoru doplňována hlavně bohatým štukovým zdobením. Ale to už jde o ozdobný prvek zvaný suprafenestra. Součástí suprefenester byla nadokenní římsa. Prostor mezi ní a horní šambránou byl vyplněn figurálním nebo ornamentálním reliéfem. Ale vraťme se do současnosti.

sambrany-dekoracia-01

Uplatnění šambrán v současnosti

I v dnešní moderní době je vytváření šambrán nebo prostě orámování oken, případně dveří, velmi oblíbené. A není tomu tak jen na venkově, jak by se na první pohled zdálo. Na jedné straně je zde rekonstrukce starých domů, kdy s citem chceme zachovat původní tvar okna a na druhé straně jsou zde nové domy, na kterých novodobé šambrány našly své funkční, či spíše estetické uplatnění. Okna na dnešních nových budovách mají rámy okenních, zda dveřních křídel v různých barevných tónech, tak s vytvářením šambrán třeba zacházet velmi opatrně. Dnešní fasádní prvky ve formě šambrán již mnohokrát nejsou těmi tradičními tvarovými prvky jako v minulosti, ale jsou vytvořeny jinak, moderními způsoby a voláme je už prostě orámování oken či dveří. Orámovat je možné nejen okna, ale i velké prosklené plochy, avšak s mimořádnou citlivostí pro tvar a barevnost fasády.

Tvar a provedení šambrány

Šambrány v současnosti principiálně můžou být plastická – vystupující před plochu stěny, plochá v úrovni stěny nebo dokonce i negativní. Většinou jde o pás – lem různé šířky, který představuje okraje okna nebo dveří. Šambrány kopírují tvar a sklon stěny, lze ji použít i na šikmé stěny. Šambrány bývají vedena po celém obvodu okna, tedy kolem všech čtyř stran nebo pouze kolem tří stran, pokud jde o dveře nebo okno s podokenní římsou, kdy spodní část odpadá. Nejznámější a asi nejčastější jsou šambrány plastické, profilované, orámované lištou, vystupující z líce zdiva. Šambrány můžou být však i plochá. V současnosti je oblíbené malování „šambrán“ v rovině omítky, takže šambrány jsou prostě jen namalovaná. Takto je olemování oken jen barevně odlišeno od zbývající části fasády. Takzvané negativní šambrány vzniknou například při zateplování starších objektů. Pro odhalené zdivo se přidá polystyren a stěna se nově omítne. Aby se zmírnilo nepříjemné zabroušení okenních otvorů, vytvoří se kolem okenních otvorů negativní šambrány, které mohou být barevně zdůrazněny nebo ne. Vznikne prohloubení místo vystupujících šambrán. Členění fasády se přitom příliš nemění.

sambrany-dekoracia-04

Použité materiály

Materiál, ze kterého jsou šambrány zhotoveny, hraje důležitou roli, jelikož i z konstrukčního hlediska jsou tyto prvky na fasádě velmi exponované a jejich fixace k fasádě představuje citlivý detail. V minulosti se šambrány dělaly několika způsoby. Často byly otvory okenních či dveřních otvorů lemované jednoduchým hladkým orámováním vymodelovaným z malty. Nejčastěji však domy zdobily profilované šambrány, zpravidla štukové. V některých oblastech orámování oken bylo zvýrazněné šambránami ze dřeva, buď jednoduchými nebo bohatě vyřezávanými.

Pokud je rámování otvoru okna nebo brány vytesané z kamene, jde o kamenné ostění, ne o šambránu v pravém smyslu slova. Kámen na fasádě může vystupovat ve více podobách i dnes, kromě obkladů na fasádě či soklů se může objevit i ve formě šambrán. V současnosti lze vidět velmi úzké šambrány kolem oken, které jsou vytvořeny z kamene. Nejsou vždy kolem celého obvodu okna, podle toho, kde jsou umístěny, zvýrazňují vertikalitu nebo horizontality tvaru okna.

Pro vytváření šambrán je vhodný například ohebný pískovec, který je možno aplikovat na jakýkoliv podkladový materiál. Pískovec se, díky své dobré vlastnosti – ohebnosti, umí přizpůsobit i složitějšímu tvaru. Dnes je možné aplikovat na části fasády různé materiály, vytvářet olemování například z poplastovaných plechů či přímo z kovů. Šambrány se samozřejmě mohou tvarovat i z betonu nebo třeba i ze dřeva. Nejčastěji však vídáme na domech keramické obklady ve formě šambrán, které ne vždy působí kultivovaně a esteticky.

Jednou z alternativ, jak v současnosti vytvořit okraje okna, je aplikovat fasádní prvky z polystyrenu a z polyuretanu. Polystyren poskytuje rychlé provedení fasádních omítek a zároveň chrání zdivo proti mrazu. Současně dává možnost pro rozmanitost architektonického pojednání fasády různými fasádními prvky jako jsou dekorační římsy, šambrány, zda poskytuje například členění plochy fasády různými tloušťkami vrstvy ve vertikálním nebo horizontálním směru. Polystyrenové fasádní profily jsou určeny zejména na obnovu členitých fasád starých domů jako náhrada původních štukových říms, šambrán a jiných fasádních prvků. Profily se skládají z polystyrenového jádra a povrchu ze speciální elastické disperzní omítky. Jejich velkou výhodou je jednoduchá aplikace – montáž za pomoci fasádního lepidla na polystyren. Po nalepení je nutné prvky pouze natřít fasádní barvou. Fasádních profilů je dnes na trhu velké množství, kupující si může vybírat ze široké nabídky od hladkých po složitější profilované nebo si nechat vyrobit profil na zakázku podle svých představ. Na tomhle místě je vhodné připomenout staré známé „méně je někdy více“ a že s přehnanou profilací šambrán na moderních domech třeba zacházet opravdu velmi opatrně.

Při výběru vhodné exteriérové fasádní barvy bychom měli vzít v úvahu i další kritéria. Mohou nám v budoucnu usnadnit potíže s trhlinami ve fasádě, vlhkými stěnami nebo tvorbou plísní.

sambrany-dekoracia-03

Barevné provedení šambrán

Vzhled fasády domu a její barevnost vypovídá o vkusu a estetickém cítění stavebníka. Šambrány oken a dveří jsou součástí fasády, kterou vždy chápeme jako širší pojem zahrnující vnější vzhled, jako celek se vším, co se na ní nachází. Je to právě barevné řešení, které určuje ve velké míře podobu a jedinečnost domu. Při rozhodování o výběru barvy pro fasádu a její prvky třeba mít o problematice základní znalosti. Barva je charakterizována svým tónem – odstínem, sytostí a jasností. V teorii barev existují principy barevné harmonie, kde jsou stanoveny kombinace ladění dvou barev, kombinace tří barev, využití kontrastů – např. barevného kontrastu (tónů), kontrastu intenzity, kontrastu kvantity, kontrastu jasu apod. Při barevném řešení šambrán, vzhledem k její tvaru a funkci, je třeba velmi citlivě volit správný barevný odstín vůči ostatní ploše fasády. Jelikož se dnes rámy oken či dveří vyhotovují v různých barvách, je to další fenomén, který je třeba brát v úvahu při rozhodování o barevném řešení fasády. Barev se netřeba bát, ale nezapomínejme na známou pravdu, že se pomocí nich dá hodně vylepšit, ale bohužel i pokazit.

Odtok dešťové vody na plastické fasádě

Při návrhu plastičnosti fasády si třeba uvědomit ještě jeden fenomén, a to je směrování odtoku dešťové vody. Vystupující prvek z plochy fasády může být místem usazování špíny a nečistot ze vzduchu. Při dešti následným spláchnutím těchto usazenin může dojít k nevhodnému zašpinění fasády. Všechny výstupky nad pět centimetrů je vhodné zajistit tak, aby voda z povrchu mohla bez problémů odtékat. Je dobré, pokud vystupující prvek lemování oken je krytý již odshora přečnívající střechou a pod.

Poraďte se s architektem

Okenní otvory na fasádě se budou jistě v architektuře i v budoucnu vždy nějakým způsobem zvýrazňovat. Architekti budou ustavičně hledat nové a nové způsoby jak zdůraznit a nechat vyniknout okna na fasádě. Při formotvorných prvcích ani dnes není třeba zapomínat na šambránu, ovšem počítat s ní v trendu soudobého ztvárnění fasády. S plastickými prvky bychom to neměli, jak již bylo zmíněno, přehánět podle starého osvědčeného „všeho s mírou …“, aby dům v konečném důsledku vyzněl jako jeden kompozičně, tvarově, materiálově a barevně harmonický celek. Jistě se nikdo nechce „přepracovat“ ke kýčovitě ztvárnění domu ve stylu například podnikatelského baroka. Při úmyslu použití šambrán na fasádě je rozumné poradit se s architektem, který odborně poradí jak na to …

Autor: Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

(titulní obrázek: Dekora Stuck, www.dekorastuck.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *