17. června 2024

Zdravé bydlení

Magazín o zdravém bydlení

Syndrom nemocných budov

15 min čtení
Souhrn zdravotních problémů, nepohodlí a celkové nepohody spojené s bydlením v určitých budovách je znám jako syndrom nemocných budov (Sick Building Syndrome).

Syndrom nemocných budov

Od konce 70. let 20. století se věnuje stále větší pozornost otázce kvality vnitřního prostředí obytných, administrativních nebo účelových budov a jeho vlivu na lidské zdraví. Průměrný člověk tráví 80-95 % svého času uvnitř různých budov – 62 % doma, 25 % v práci, ve škole, v administrativních a účelových budovách a přibližně 8 % v dopravě – v autech, vlacích nebo autobusech. Vystavení různým faktorům vnitřního prostředí a jejich následné negativní účinky na zdraví obyvatel, tzv. nemoci související s budovami (BRI), jsou proto právem v popředí zájmu různých odborníků.

BRI jsou alergická, infekční onemocnění způsobená toxickou nebo zánětlivou reakcí vyvolanou mikroorganismy přítomnými ve vnitřním prostředí budov. Souhrn zdravotních problémů, nepohodlí a celkové nepohody spojené s bydlením v určitých budovách je znám jako syndrom nemocných budovSick Building Syndrome (SBS).

Co je syndrom nemocných budov

Syndrom nemocných budov je označení pro špatně postavené budovy, které ničí zdraví lidí. Vyznačuje se vysokým výskytem onemocnění nebo potíží z nejasných příčin u lidí, kteří tráví hodně času v různých budovách. Označuje se jako „nemoc z domu“, „syndrom nemocné kanceláře“, „syndrom utěsněné/těsné budovy„, „syndrom očí úředníka“. V roce 1982 se Světová zdravotnická organizace shodla na názvu syndrom nemocných budov, který se nyní používá nejčastěji.

Syndrom nemocných budov popisuje nespecifická onemocnění, včetně problémů s horními cestami dýchacími, bolestí hlavy, únavy a vyrážek, která jsou obvykle spojena s obyvateli a pracovníky žijícími v určité budově. Četnost SBS se zvyšuje od 70. let 20. století, kdy se starší budovy s přirozeným větráním začaly nahrazovat energeticky účinnějšími a vzduchotěsnějšími budovami. WHO původně definovala SBS v roce 1983 jako výskyt rostoucí prevalence nespecifických příznaků v populaci budov.

O SBS hovoříme tehdy, když více než 20 % uživatelů budovy pociťuje podobné příznaky spojené s momentálním nepohodlím (např. bolest hlavy, únava, podráždění očí atd.), které přetrvávají déle než 2 týdny, příčiny nejsou na první pohled jasné a významné procento příznaků odezní po opuštění budovy. V současné době existuje několik definic syndromu nemocných budov. Například podle Jaakkoly se nejedná o jediný typ onemocnění, ale spíše o jev sestávající z různých typů vztahů mezi zdravotním stavem obyvatel budovy, jejím demografickým složením a environmentálními determinanty.

Nejčastější příznaky syndromu nemocných budov

U osob, které takové prostory dlouhodobě obývají, se mohou vyskytnout zdravotní komplikace, a dokonce i chronická onemocnění. Lidé nejčastěji trpí:

 • Bolesti hlavy a nevolnost
 • Respirační projevy: podráždění nosní sliznice, ucpání nosu, vodnatá rýma, svědění nosu, kýchání, pocit tlaku na hrudi, podráždění při kašli, zhoršení alergických potíží,
 • Sucho nebo bolest v krku , potíže s polykáním, ztráta hlasu,
 • Oční projevy: podráždění, pálení, svědění, slzení očí, suché oči, rozmazané vidění, problémy s kontaktními čočkami,
 • Únava, ospalost, podrážděnost, napětí, nervozita, zhoršená koncentrace,
 • „Nachlazení“ a horečka,
 • Bolest svalů (bolest svalů nebo kloubů, bolest nebo nehybnost v horní nebo dolní části těla, bolest nebo necitlivost ramen, krku, rukou, zápěstí),
 • Suchá, podrážděná , svědící kůže, výjimečně s vyrážkou.

Pro syndrom nemocné budovy je typické, že si jedinec často stěžuje na několik příznaků najednou, mnohdy jsou příznaky doprovázeny pocitem nedostatku vzduchu, suchého vzduchu, nadměrného hluku, nedostatečného osvětlení, tepla nebo chladu. Příznaky se obvykle zlepší, když uživatel opustí budovu, i když časový průběh zlepšení může být různý.

Syndrom nemocných budov

Pro „nemocné budovy“ jsou typické následující charakteristiky:

 • Budovy postavené v 60. letech a později,
 • klimatizace s chlazením,
 • blikající osvětlení a ostře svítící osvětlení,
 • nízká úroveň regulace větrání, vytápění a osvětlení,
 • velké množství čalouněného nábytku, spousta otevřených regálů, kartotéky,
 • nový nábytek, koberce,
 • nové barvy a nátěry,
 • špatná údržba budovy, nedostatečný úklid,
 • vysoká teplota, kolísání teploty během dne,
 • příliš nízká nebo vysoká vlhkost,
 • chemické znečištění – tabákový kouř, ozón, těkavé organické sloučeniny, směsi ze stavebních materiálů a stavebních zařízení,
 • prachové částice a vlákna ve vzduchu,
 • počítačové monitory (elektromagnetický smog).

S těmito příznaky se lze setkat v budovách všech typů – v bytových domech, rodinných domech, kancelářských budovách, veřejných budovách atd. Samozřejmě ne všechny výše uvedené problémy se musí vyskytovat ve všech budovách a ne všechny výše uvedené problémy musí syndrom vyvolat. Pokud se hodnotí prostředí, několik studií již potvrdilo, že ženy jsou k syndromu nemocných budov náchylnější než muži.

Prevence SBS

Syndrom nemocných budov se týká téměř všech subsystémů zapojených do výstavby budovy a jejich vzájemného propojení. Prevence SBS by měla probíhat prostřednictvím vnitrostátních regulačních opatření prosazovaných na úrovni místní samosprávy místními orgány. Problematiku prevence SBS lze rozdělit do tří oblastí:

Stavební konstrukce

Existuje zřejmý vztah mezi činnostmi v budově a technickými požadavky, které musí budova splňovat. Proto je nezbytné, aby každý stavební projekt byl specifikován a zohledňoval využití budovy, zdroje možného znečištění, stupeň tepelné zátěže, vlhkost. Ve fázi návrhu budovy je třeba při prevenci SBS zohlednit následující skutečnosti:

 • návrh polohy, umístění a uspořádání budovy.
 • vnější a vnitřní zdroje hluku
 • intenzita přirozeného osvětlení
 • oslnění, zastínění budovy
 • druh použitého stavebního materiálu a charakter vybavení budovy nábytkem a jiným zařízením.
 • přístupnost a snadná údržba budovy.

Dnes víme, že byly identifikovány některé rizikové faktory, kterým je třeba se vyhnout:

 • velké kancelářské prostory s více než 10 pracovními místy.
 • nedostatečná nebo špatná izolace
 • nedostatečné denní osvětlení nebo nekontrolované vystavení slunečnímu světlu.
 • neotevíratelná okna velké plochy s měkkým povrchem, otevřené regály, skříně na dokumenty
 • používání nedostatečně testovaných materiálů, nátěrů, lepidel a těsnicích materiálů.
 • zářivkové osvětlení a jeho umístění způsobující odraz a blikání.
 • oblasti a provozy, které nejsou přístupné pro snadné čištění.

Ventilace

Úkolem větrání je zajistit optimální výměnu vzduchu v místnosti, teplotu a vlhkost. Častou příčinou SBS jsou pravděpodobně nedostatky ve ventilačním systému. Nejčastějším problémem je nesprávné nastavení systému, které způsobuje nerovnováhu mezi místnostmi v budově, což může mít za následek rozptýlení nečistot nebo jejich nedostatečné odstranění v některých místnostech. Další příčiny nedostatečného větrání místností mohou být způsobeny nedostatečnou údržbou větracího zařízení, ať už proto, že je údržba zanedbávána, nebo proto, že je zařízení obtížně přístupné, chybí ovládací panely nebo jsou jednotlivé komponenty nevhodně navrženy. Provoz některých klimatizačních zařízení je velmi nákladný, takže jednou z příčin špatného větrání vnitřních prostor může být i úspora energie. Mnohé studie ukazují, že příznaky SBS jsou méně časté, pokud si obyvatelé mohou větrání řídit sami.

Klíčové faktory v této oblasti jsou následující:

 • dostatečný přívod čerstvého vzduchu
 • přívody vzduchu umístěné mimo zdroje venkovního znečištění a opatřené vhodnými filtry.
 • odstranění nebo zředění znečištěného vzduchu, např. samostatným vývodem pro kuřárny.
 • zajištění příjemné teploty v závislosti na činnosti prováděné v budově.
 • prevence stagnace vzduchu a průvanu.

Správa a využívání budov

Údržba technických systémů v budově se provádí na základě pokynů k provozu technických systémů, doporučení výrobců a oprávnění k zásahům do těchto systémů ze strany provozovatele budovy nebo odborných skupin. Preventivní opatření k řešení potřeby úklidu hrají důležitou roli ve vztahu k užívání budovy, které lze snížit, pokud se věnuje větší pozornost výběru nábytku a jeho uspořádání. Ovlivnění znečišťujícího činitele je lepší než trvalé odstranění vzniklých nečistot, např. omezením počtu neuzavřených, otevřených skladovacích polic a používání nadměrného množství nábytku. Dalším důležitým preventivním opatřením souvisejícím s provozem budov je zákaz nebo omezení kouření ve vnitřních prostorách.

Syndrom nemocných budov ve Slovenské a České republice.

Ve Slovenské a České republice roste povědomí o tom, že špatná kvalita vnitřního ovzduší v budovách může být příčinou různých zdravotních poškození. Problematika kvality vnitřního ovzduší v budovách je jednou z oblastí veřejného zdraví, které je věnována zvláštní pozornost.

Naše zkušenosti v oblasti „syndromu nemocných budov“ se shodují se zkušenostmi a výsledky jiných výzkumů v tom, že můžeme identifikovat čtyři hlavní důvody související s výskytem typických stížností obyvatel budov:

 • renovace budov
 • rychlé obsazení nových budov po jejich dokončení
 • přítomnost a účinky vody a vlhkosti s následnou mikrobiální kontaminací.
 • nevhodné fyzikální faktory prostředí budovy – osvětlení, mikroklima, hluk.

Mezi nejčastější příčiny stížností na SBS patří zahájení rozsáhlých rekonstrukcí, zejména kancelářských budov, které se provádějí v běžné pracovní době bez neúplné izolace prostor, kde se rekonstrukce provádí, a s neregulovaným stupněm větrání. Důsledkem malování, omítání, obkládání, betonování atd. je směs chemických emisí, které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví a pohodu zaměstnanců pracujících v přilehlém prostoru.

Jemné frakce polétavého prachu a těkavé organické sloučeniny (VOC) typického zápachu jsou nejčastěji uváděnými znečišťujícími látkami v budovách, které procházejí renovací.

Rychlé obsazení nové budovy je také příčinou stížností na nepříjemné pachy, vysokou relativní vlhkost, špatnou kvalitu vzduchu a vznik typických zdravotních problémů.

Důvody jsou velmi podobné jako u budov po renovaci. Ke stejnému znečištění jemnými prachovými částicemi a těkavými organickými látkami dochází, pokud nejsou nově postavené budovy před nastěhováním dostatečně větrány a důkladně vyčištěny.

Z těkavých organických látek přítomných ve vnitřním prostředí obytných budov se ve Slovenské republice věnuje největší pozornost sledování koncentrací formaldehydu, jehož hlavním zdrojem jsou dřevotřískové stavební materiály, tepelně izolační výplňové materiály, nábytek na bázi dřevotřísky a další vybavení interiérů.

V důsledku nedostatků v údržbě stavebních konstrukcí, závad na stavebních konstrukcích, nedostatečné tepelné izolace, způsobu užívání obydlí nebo provádění nevhodných stavebních úprav dochází ke zvyšování relativní vlhkosti v místnostech, kondenzaci vodních par na povrchu konstrukcí a vzniku plísní.

Mikroskopické vláknité houby mohou ve vlhkých bytech způsobovat nepříjemný zápach, protože produkují řadu těkavých organických sloučenin. Jejich kvalitu a množství ovlivňují podmínky prostředí a jejich biologické vlastnosti. Například ethylhexanol, který produkují kmeny Aspergillus versicolor, má nepříjemný zápach.

Rovnoměrné rozložení tepla v místnosti s povrchovou úpravou ClimateCoating ThermoPlus – a žádné plísně!

Teplá hlava a studené nohy s topením na plné pecky – kdo by neznal tento běžný pocit v zimních měsících? Termokeramický povlak ClimateCoating ThermoPlus zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla v místnosti. Teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem tak může být menší než 2 °C. Zároveň se zabrání kondenzaci vlhkosti na stěnách a vzniku plísní. Může dojít také k omezení větrání, při kterém drahé teplo doslova vyletí oknem.

Stěny ošetřené nátěrem ClimateCoating ThermoPlus vytvářejí velkou keramickou plochu, a proto v chladných měsících fungují jako kachlová kamna a vyzařují do místnosti příjemné teplo. Keramické duté kuličky obsažené v povlaku ClimateCoating ThermoPlus vedou teplo jako „mini kamna“. Díky svým vlastnostem a výrazně zvětšenému povrchu stěn nátěr rychle a dobře rozvádí sálavé teplo ze zdroje tepla na vzdálenější plochy stěn a stropu. Kamna nyní „vyzařují“ teplo mnohem rovnoměrněji do místnosti. Současně se přebytečná vlhkost „vytahuje“ ze stěn a přenáší se do vzduchu. To má zásadní význam pro izolační efekt, protože suché stěny izolují mnohem lépe než vlhké.

Ochlazené prostory, např. po návratu z výletu, se rychleji zahřívají. A díky nepřetržitému provozu můžete výrazně snížit náklady na vytápění. Tímto způsobem můžete ušetřit více než 30 % nákladů na vytápění.

Nezapomeňte izolovat svůj domov

Není pochyb o tom, že kontaktní zateplovací systém (polystyren, minerální vlna) pomůže každému domu zlepšit tepelný odpor. Doporučil bych však omítkový zateplovací systém ISOTEX. Proč?

Omítkový zateplovací systém ISOTEX se skládá z tepelně izolační omítky ISOTEX a termokeramického nátěru ClimateCoating. Společně tvoří tepelně izolační systém s vynikajícími vlastnostmi a dlouhou životností. Tepelněizolační omítka ISOTEX ve spolupráci s nátěrem ClimateCoating vám poskytne plnou ochranu před všemi atmosférickými vlivy a vytvoří inovativní tepelněizolační systém, který předčí vaše očekávání. Jaké jsou jeho hlavní výhody a proč je lepší než polystyren?

Zateplovací systém ISOTEX

1. Funkční životnost izolačního systému

Zateplovací systém ISOTEX má velmi dlouhou životnost (nejméně 30 let), což je dáno především použitými materiály. Díky tomu, že klasický polystyren nebo minerální vata byly nahrazeny tepelněizolační omítkou, která se nanáší přímo na zdivo bez zbytečného kotvení a spár, je vnější fasáda dokonale odolná proti mechanickému poškození. Abyste takovou izolaci zničili, museli byste pravděpodobně vzít kladivo a odštípnout omítku z fasády.

Důležitější však je, že tento izolační systém funguje a chrání stavební konstrukci po celou dobu její životnosti a přispívá k úsporám energie v budově.

2. Vynikající ochrana stavební konstrukce

Tepelný nátěr ClimateCoating udržuje stěny suché a odvádí přebytečnou vlhkost. Díky termokeramické membráně zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva a minimalizuje riziko vzniku mikrotrhlin na fasádě, kterými by se do zdiva mohla dostat dešťová voda. Povlak ClimateCoating zajišťuje teplotní stabilitu, a tím zabraňuje degradaci (vzniku trhlin) zdiva nebo stěn v důsledku vysokých teplotních rozdílů a výrazně zabraňuje stárnutí a zvětrávání stavebních konstrukcí. Izolační systém ISOTEX tak vytváří dokonalou ochranu stavební konstrukce.

3. Snižuje riziko vzniku plísní a řas na fasádě.

Díky jedinečným vlastnostem tepelněizolační omítky ISOTEX a nanotechnologii v termokeramickém nátěru ClimateCoating zajišťuje zateplovací systém ISOTEX regulaci vlhkosti ve zdivu (udržuje ho stále suché = hřeje pouze „suchá vrstva“). Koeficient nasákavosti je menší než 3 % za 120 dní přítomnosti ve vodě a díky svým difúzním vlastnostem – součinitel prostupu vodní páry μ < 8 (EN 174) – pomáhá rychle odvádět vlhkost, čímž minimalizuje riziko vzniku plísní a řas na povrchu i uvnitř stavební konstrukce.

4. Izolační systém ISOTEX je paropropustný

Obě složky použité v tepelněizolačním systému ISOTEX (tepelná omítka ISOTEX a termosetový nátěr ClimateCoating) jsou paropropustné – to znamená, že propouštějí vodní páru, ale zároveň zabraňují pronikání dešťové vody a vlhkosti do zdiva. V praxi to znamená, že váš dům bude „dýchat“ a nebude zabalen v igelitovém pytli, jako je tomu v případě použití polystyrenu.

5. Minimální zatížení stavební konstrukce

Nízká objemová hmotnost tepelněizolační omítky ISOTEX (pouze 8,0 kg/m2) a absence kotvení, které by oslabovalo stavební konstrukci a vytvářelo tepelné mosty, způsobuje minimální zatížení tepelněizolačního systému ISOTEX na stavební konstrukci.

Aplikace tepelněizolační omítkové směsi ISOTEX vyžaduje minimální úsilí, většinou se nanáší ve dvou vrstvách bez výztužné síťoviny, což výrazně zkracuje časový rozsah stavebních prací.

6. Žádná hygienická rizika

Moderní materiály na bázi keramiky použité v zateplovacím systému ISOTEX nepředstavují žádné hygienické riziko – právě naopak: snižují riziko vzniku plísní na fasádě, udržují stěny suché a nevytvářejí tak živnou půdu pro růst plísní, které by způsobovaly nemoci a alergie.

Pokud se chcete o izolačním systému ISOTEX dozvědět více, zde najdete odkazy na další články:

Pokud se chystáte stavět vlastní dům nebo budovu – je nejlepší zvolit tloušťku zdiva přibližně 38-45 cm. Tato tloušťka zdiva obvykle nepotřebuje dodatečnou izolaci, a tím se vyhýbá zvyšování zdravotních rizik.

Přestože syndrom nemocných budov není zcela novou nozologickou jednotkou, prevalence jeho výskytu stále zůstává většinou neznámá. Její diagnostika ve vztahu k budovám není vzácná jen u nás. Je to dáno především tím, že definice tohoto komplexu příznaků je velmi arbitrární, neexistují biologické markery, které by jej přesněji definovaly, a soubor zdravotních problémů je nespecifický. Nicméně u typických obtíží, pro které není jiné vysvětlení dostatečné, je žádoucí, aby lékaři uvažovali o možnosti SBS. Odhalení vztahu hlášených změn zdravotního stavu k podmínkám vnitřního prostředí budov by mělo zásadní význam i pro jejich prevenci. Řešení tohoto problému však vyžaduje nezbytnou spolupráci lékařů, orgánů veřejného zdraví, pracovnělékařských a toxikologických pracovišť.

Zvýšení důrazu na prevenci SBS a řešení stávajících problémů je důležité z hlediska prevence poškození zdraví osob v budovách, ale také z hlediska zvýšení produktivity pracovníků a snížení absence z důvodu nemoci.

Zdroj: MUDr. Katarína Slotová, Krajský úřad veřejného zdravotnictví se sídlem v Banské Bystrici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *